Privatlivspolitik for
Karmelkirkens Baptistmenighed

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Karmelkirkens Baptistmenighed er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Karmelkirkens Baptistmenighed, Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg, SE-nr. 43481010, v/Menighedsrådsformand Per Beck
Tlf. 24 47 76 68
mailadresse: per.beck@baptist.dk 
website: www.karmelkirken.dk

Behandling af persondata
Dataansvarlig i Karmelkirken
Donald Dahl Larsen
Rebildparken 160, 9220 Aalborg Øst
Tlf. 29 32 57 64
mailadresse: ddl@stofanet.dk
website: www.karmelkirken.dk

Karmelkirkens Baptistmenigheds privatlivspolitik er beskrevet i dette dokument, endvidere har du mulighed for at rekvirere følgende dokumenter vedrørende databehandling mv. i Karmelkirken:

Privatlivspolitik Karmelkirkens Baptistmenighed maj 2018
Databehandlingsfortegnelse Karmelkirkens Baptistmenighed maj 2018
Samtykkeerklæring Karmelkirkens Baptistmenighed - 1. medlem/kontaktperson
Samtykkeerklæring Karmelkirkens Baptistmenighed - 2. gæsteprædikanter og -organister m.fl.
Samtykkeerklæring Karmelkirkens Baptistmenighed - 3. ansatte.
Samtykkeerklæring Karmelkirkens Baptistmenighed - 4. data til BiD-håndbog
Samtykkeerklæring Karmelkirkens Baptistmenighed - 5. data til adresseliste  Baptistkirkens blad Baptist.dk
Samtykkeerklæring Karmelkirkens Baptistmenighed - 6. data tillidsposter på www.karmelkirken.dk
Samtykkeerklæring Baptistkirkens blad Baptist.dk - 7. nye medlemmer

Alle kan rekvireres hos Karmelkirkens dataansvarlige ddl@stofanet.dk


Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
Generelt indsamler vi syv typer af data:

1. Medlems- og kontaktpersondata og data om økonomiske bidragsydere
2. Data om gæsteprædikanter, organister m.fl.
3. Data om ansatte
4. Data til BiD-håndbog
5. Data til adresseliste  Baptistkirkens blad Baptist.dk
6. Data tillidsposter på hjemmesiden www.karmelkirken.dk
7. Data vedr. nye medlemmer til  Baptistkirkens blad Baptist.dk

Vi opbevarer cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til Skat.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål via følgende samtykkeerklæringer:

Ad 1 Medlems- og kontaktpersondata og data om økonomiske bidragsydere:
Medlems- og kontaktpersondata:
Fødselsdato og -årstal, navn, adresse, bynavn, postnr.-/postdistrikt, telefonnr., mailadresse.
Samt ved økonomiske bidragsydere:
Kuvertbidragsnummer, CPR-nummer, §12-forpligtelseserklæring, Indbetalt kuvertbidrag til Menighed og forskellige formål, dato for modtagelse af bidrag

Ad 2 Data om gæsteprædikanter, organister m.fl.:
CPR-nummer, navn, adresse, bynavn, postnr., postdistrikt
Telefonnr., Mailadresse
Beløb for honorar/km.godtgørelse, dato for tjeneste, bankreg.nr. og – konto

Ad 3 Data om ansatte:
CPR-nummer, navn, adresse, bynavn, postnr., postdistrikt
telefonnr., mailadresse, ansættelsesdata, kontraktdata,
Beløb for løn/honorar/km.godtgørelse, dato for tjeneste, bankreg.nr. og – konto

Ad 4 Data til BiD-håndbog:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt post som præst eller menighedsrådsformand/-kontaktperson fra menighedens adresseliste.

Ad 5 Data til adresseliste Baptistkirkens blad Baptist.dk:
Navn, adresse

Ad 6 Data for tillidsposter til hjemmesiden www.karmelkirken.dk: 
Navn, tillidspost, telefonnr. og mailadresse.

Ad 7 Data til Baptistkirkens blad Baptist.dk:
Navn, fødselsdato og dåbsdato.


Formålet med indsamlingen af data, er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.

Retsgrundlaget for videregivelsen er dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1 (a) i EU’s persondataforordning.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
I dokumentet Databehandlingsfortegnelse-Karmelkirkens Baptistmenighed kan du bl.a. læse,
- vores argumentationer for at registrere dine data,
- hvilket tidspunkt, vi registrerer data og
- tidspunkt for sletning.
Du kan også læse,
- hvilket opbevaringsmedie, vi benytter
- hvordan dette medie er beskyttet imod at blive tilintetgjort,
- gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse og
- mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Desuden tager vi nødvendig backups for til enhver tid at kunne bevare de data, vi har lov til at registrere.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.
Denne politik er senest opdateret den 1. maj 2018